Opis kierunku

Terapeuta zajęciowy proponuje osobom lub grupie osób celowe zajęcia mające dla nich wartość i znaczenie. Jego rolą jest wspieranie podopiecznych podczas zajęć, które poprawiają dobrostan osoby pod względem fizycznym, psychicznym i społecznym. Przyszły terapeuta zajęciowy powinien lubić pomagać ludziom, mieć dużo empatii i ciepła, potrafić słuchać i rozumieć potrzeby drugiej osoby, być komunikatywnym, kreatywnym i posiadać umiejętności twórcze, potrafić organizować pracę i współpracować z ludźmi.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach publicznej Szkoły Policealnej.

1. Organizacja kierunku została przygotowana, zarówno dla osób tuż po ukończeniu szkoły średniej jak i pracujących w każdym wieku. Osoby mogą wybrać naukę w grupie porannej lub popołudniowej. Część zajęć – wykładowe, odbywają się przy pełnej liczbie uczestników klasy, a zajęcia praktycznej nauki zawodu w grupach 5-6 osobowych.
2. Nauka trwa 2 lata – 3 dni w tygodniu. Istnieje możliwość dostosowania, konkretnych dni tygodnia do preferencji grupy (z zaproponowanych opcji). W minionym roku szkolnym był to: wtorek, środa i czwartek (chcieliśmy zapewnić uczniom wolne weekendy), jednak istnieje też możliwość nauki w soboty.
3. Kształcenie odbywa się na podstawie autorskiego programu nauczania, opracowanego zgodnie z podstawą programową MEN. Jednak atutem naszego programu jest zminimalizowanie ilości przedmiotów, głównie do tych stricte zawodowych i kształcenia praktycznego w wyspecjalizowanych szkolnych pracowniach.
4. Praktyki zawodowe odbywają się przez 2 tygodnie po II, III i IV semestrze. Szkoła zapewnia miejsce ich odbywania w nowoczesnych przyjaznych placówkach.
5. Jako jedyni w Polsce posiadamy pracownię witrażu, ceramiczną i fusingu, w których uczniowie zdobywają umiejętności pracy w tych technikach, a korzystanie z materiałów i sprzętu zapewnia szkoła.
6. Zapoznasz się m.in. z następującymi metodami terapeutycznymi: arteterapia, biblioterapia, muzykoterapia, choreoterapia, teatroterapia, techniki relaksacyjne, treningi umiejętności społecznych, terapia ruchem, hortikuloterapia, rekodzieło, terapie w kontakcie ze środowiskiem naturalnym, dogoterapia, hipoterapia, alpakoterapia.
6. Zajęcia prowadzą nauczyciele praktycy, specjaliści w wielu dziedzinach z długoletnim doświadczeniem w kształceniu terapeutów zajęciowych. To ludzie z pasją, w ciągłym rozwoju zawodowych umiejętności. Są egzaminatorami w OKE.
7. Tylko u nas poznasz metodę Mindfulness i będziesz mógł praktykować techniki uważności pod okiem certyfikowanego nauczyciela.
8. Gwarantujemy 100% zdawalność egzaminu dyplomowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
9. Nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie. Wiele unijnych projektów adresowanych jest właśnie do tej grupy zawodowej. Posiadając wiedzę z zakresu terapii zajęciowej, pedagogiki i psychologii oraz umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, często podejmują naukę na studiach wyższych, dzięki czemu zdobywają dodatkowe kwalifikacje.

Okres nauczania:

2 lata
(4 semestry)

Tryb nauczania:

stacjonarny

Dla kandydatów

Zalety kierunku
Terapeuta zajęciowy

Nauczysz się:
 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych,
  uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.
Perspektywy zawodowe:

Terapeuci zajęciowi to grupa wśród zawodów medycznych coraz częściej poszukiwana na rynku pracy w kraju i za granicą. Terapia zajęciowa zmierza w kierunku pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób wykluczonych (chorych, niepełnosprawnych, starszych, bezrobotnych, zaniedbanych) oraz poprawy jakości ich funkcjonowania. Dla terapii zajęciowej otwiera się nowe pole działania z uwagi na coraz większe niedostosowanie się osób do szybko zmieniających się warunków społeczno – środowiskowych. Z drugiej strony obserwujemy zjawisko „starzenia się społeczeństw”. W województwie Śląskim 20% populacji to osoby po 60 roku życia. Szczególnie dla tej grupy społecznej tworzone są nowe instytucje i organizowane różnego rodzaju działania wspierające ich aktywność poprzez terapię zajęciową.

Terapeuci zajęciowi mają możliwość podjęcia pracy w:
 • warsztatach terapii zajęciowej;
 • środowiskowych domach samopomocy;
 • domach pomocy społecznej;
 • oddziałach psychiatrycznych, a także innych oddziałach szpitalnych;
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych;
 • świetlicach terapeutycznych;
 • oraz innych placówkach ochrony zdrowia, pomocy społecznej i niektórych jednostkach o profilu dydaktycznym.

Wypełnij teraz prosty formularz zgłoszeniowy online, a resztę dokumentów dostarczysz później!

Galeria zdjęć

Zwiedź Sorbonke

Wirtualny Spacer

Zalety szkoły

Wybierz Sorbonkę!

Oferta edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu skierowana jest do absolwentów szkół średnich ponadgimnazjalnych (matura nie jest wymagana) oraz osób łączących pracę zawodową z nauką. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu jest placówką publiczną, nauka w naszych szkołach jest bezpłatna!

0 + lat
doświadczenia
w kształceniu
0 +
zadowolonych
absolwentów

Dla słuchaczy

Materiały dla słuchaczy

Przedmioty, z którymi będziesz miał styczność

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bhp i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Patofizjologia człowieka
 • Teoria terapii zajęciowej z elementami prawa
 • Komunikacja interpersonalna oraz alternatywna
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy (angielski)

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Metody i techniki terapii zajęciowej
 • Diagnozowanie w terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

Partnerzy kierunku

Skip to content