Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.medykzabrze.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-06-30.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt.
 • Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • Elementy o niskim kontraście.
 • Brak wyszukiwarki i mapy strony.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-06-17.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Szymanowski, m.szymanowski@medykzabrze.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 271 08 45 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek główny

ul. 3 Maja 63
41-800 Zabrze

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.

Przestrzeń za wejściem

 • Na parter prowadzi osiem schodów.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji, ale na różnych poziomach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody prowadzące na pierwsze piętro

 • Ciąg schodów składa się z 25 stopni.
 • Stopień ma wysokość 17 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Schody prowadzące na drugie piętro

 • Ciąg schodów składa się z 26 stopni.
 • Stopień ma wysokość 17 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Około 70% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Sekretariat

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody (dwa niskie stopnie).
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 80 centymetrów.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Skip to content